the last year's snow
vít svoboda / alexey klyuykov
am180 gallery / prague 2010